Google anmeldelser
5.0
×
Facebook anmeldelser
5.0
×
js_loader

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

 1. Anvendelse
 1. 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om Creatrix ApS, CVR-nummer 37795968, (”Virksomheden”) salg og levering af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til erhvervskunder.
 1. Aftalegrundlag
 1. 2.1 Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbetingelser trykt på̊ ordrer eller på̊ anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.
 2. 2.2 Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.
 1. Produkter og ydelser
 1. 3.1 Produkter og reservedele. Produkter og reservedele, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, er nye og overholder dansk lovgivning ved leveringen.
 2. 3.2 Ydelser. Tilknyttede ydelser, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, i forbindelse med salg og levering af produkter eller reservedele såsom grafiske udkast udføres håndværksmæssigt korrekt og overholder dansk lovgivning ved leveringen.
 3. 3.3 Ansvarsbegrænsning. Produkter og tilknyttede ydelser, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, er beregnet til marketingaktiviteter og til brug i Danmark. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til brug til andet formål eller til brug uden for Danmark. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang Virksomheden måtte ifalde ansvar for sådant tab eller skade.
 1. Pris og betaling
 1. 4.1 Pris. Prisen for produkter og tilknyttede ydelser følger Virksomhedens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Virksomheden bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.
 2. 4.2 Betaling. Kunden skal betale alle fakturaer for produkter eller tilknyttede ydelser senest 10 dage efter levering, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.
 3. 4.3 Beregningsgrundlag. Virksomheden er berettiget til at ændre en aftalt pris, såfremt beregningsgrundlaget for det afgivne tilbud væsentligt har ændret sig. I beregningsgrundlaget indgår blandt andet – men ikke begrænset til – lønninger, materialepriser, offentlige afgifter, pris for eventuel benyttelse af underleverandør mv.
 4. 4.4 Andre arbejder. Såfremt kunden ønsker udarbejdelse af skitser, udkast til layout, rentegning, tekstforslag, prøvetryk etc., vil dette arbejde blive afregnet i henhold til Virksomhedens til enhver tid gældende timepris herfor. Timeprisen er 1.000 DKK, ekskl. moms.
 5. 4.5 Regulering af pris. Virksomheden kan endvidere regulere den aftalte pris, såfremt Virksomheden har været nødsaget til at anvende ekstratimer, som følge af kundens levering af mangelfuldt eller uegnet materiale, eller såfremt kunden efter arbejdets påbegyndelse ønsker at ændre det leverede materiale. Virksomheden forbeholder sig retten til at opkræve kunden DKK 395, ekskl. moms per påbegyndt halve time ved grafisk arbejde som følge af kundens levering af mangelfuldt eller uegnet materiale. En prisændring på mere end DKK 10 % skal accepteres af kunden forinden arbejdet igangsættes.
 6. 4.6 Prøver. Virksomheden forbeholder sig retten til at fakturere kunden DKK 395, ekskl. moms ved levering af prøvepakke og op til prøvernes værdi, hvis denne overstiger DKK 395, ekskl. moms.
 1. Forsinket betaling
 1. 5.1 Rente. Hvis kunden undlader at betale en faktura for produkter eller tilknyttede ydelser rettidigt af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på̊ 1 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.
 2. 5.2 Ophævelse. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at: (i) ophæve salget af de produkter og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af produkter og/eller tilknyttede ydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.
 1. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser
 1. 6.1 Tilbud. Virksomhedens tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet.
 2. 6.2 Ordrer. Kunden skal sende ordrer på produkter eller tilknyttede ydelser til Virksomheden skriftligt. En ordre skal indeholde følgende oplysninger for hvert ordret produkt eller ydelse: (i) Ordrenummer, (ii) Varenummer, (iii) Varebeskrivelse, (iv) Mængde, (v) Pris, (vi) Betalingsbetingelser, (vii) Leveringsdato, (viii) Leveringsadresse, og (ix) Leveringsbetingelser.
 3. 6.3 Ordrebekræftelser. Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser til kunden skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Virksomheden.
 4. 6.4 Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter eller tilknyttede ydelser uden Virksomhedens skriftlige accept. Ændringer eller uoverensstemmelser i ordrebekræftelse skal ske senest 24 timer efter modtagelsen, ellers sættes en reel ordre i gang, og alle omkostninger påhviler køber.
 5. 6.5 Uoverensstemmende vilkår. Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre på produkter eller tilknyttede ydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.
 1. Levering
 1. 7.1 Leveringsbetingelse. Virksomheden leverer alle solgte produkter og ydelser.
 2. 7.2 Leveringstid. Virksomheden leverer alle solgte produkter og tilknyttede ydelser til den tid, der fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.
 3. 7.3 Undersøgelse. Kunden skal undersøge alle produkter og tilknyttede ydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden inden 8 dage efter modtagelsen. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende. Virksomheden er ikke ansvarlig for mangler, der hidrører materialer, som kunden selv har leveret eller godkendt.
 4. 7.4 Over- eller underlevering. Af produktionstekniske årsager forbeholder vi os ret til +/- 10 % over-/underlevering. Dette er typisk gældende for strøgaver, som slik, kuglepenne og nøgleringe samt specialproduktioner.
 5. 7.5 Returnering. Fragtudgiften til at returnere en leveret vare til Virksomheden påfalder kunden. Såfremt de returnerede produkter er i samme stand som ved modtagelsen, vil kunden inden for 14 dage efter modtagelse modtage en kreditnota på det fakturerede beløb.
 6. 7.6 Force Majeure. Vi tager forbehold for force majeure, som er en hændelse, ingen af parterne har indflydelse på, og som ikke kan forudsiges. Herunder for eksempel strejke, naturkatastrofer, toldproblemer eller uforudsete forsinkelser i fragten.
 1. Forsinket levering
 1. 8.1 Meddelelse. Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af produkter eller tilknyttede ydelser, informerer Virksomheden kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid. Ved eventuel overskridelse af leveringsfristen, fraskriver Virksomheden sig ethvert erstatningsansvar, som måtte komme som følge heraf. Tab efter overskridelse af aftalt leveringsfrist erstattes ikke. Det er købers eget ansvar.
 2. 8.2 Ophævelse. Hvis Virksomheden undlader at levere produkter eller tilknyttede ydelser senest 10 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, og levering ikke sker inden en rimelig frist på mindst 30 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering. Dette gør sig dog ikke gældende, hvis forsinkelsen skyldes Force Majeure (jf. pkt. 7.6).
 3. 8.3 Ændringer: Der tages forbehold for ændringer i afgifter, toldomkostninger samt ændringer i valutakurser.
 1. Garanti
 1. 9.1 Garanti. Virksomheden garanterer, at produkter og tilknyttede ydelser er fri for væsentlige fejl og mangler i design, materialer og udførelse i 3 måneder efter leveringen. For dele, der udskiftes under garanti, udgør garantiperioden 3 måneder fra udskiftningen, dog maksimalt 6 måneder fra oprindelig levering.
 2. 9.2 Undtagelser. Virksomhedens garanti omfatter ikke sliddele såsom klipse og kroge og fejl eller mangler, der skyldes: (i) almindelig slitage, (ii) opbevaring, installation, brug eller vedligeholdelse i strid med Virksomhedens instruktioner eller almindelig praksis, (iii) reparation eller ændring udført af andre end Virksomheden, og (iv) andre forhold, som Virksomheden er uden ansvar for. Reklamationer på grund af mindre afvigelser i trykfarven imødekommes ikke. Der ydes ingen garanti for farvens mulighed for afsmitning eller lysægthed.
 3. 9.3 Meddelelse. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give Virksomheden de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Virksomheden beder om.
 4. 9.4 Undersøgelse. Inden rimelig tid efter at Virksomheden har modtaget meddelelse fra kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Virksomheden kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti. Kunden skal efter anmodning sende defekte dele til Virksomheden. Kunden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til Virksomheden. Virksomheden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til kunden, hvis fejlen eller manglen er omfattet af garanti.
 5. 9.5 Afhjælpning. Inden rimelig tid efter at Virksomheden har afgivet meddelelse til kunden efter pkt. 9.4 om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper Virksomheden fejlen eller manglen ved at: (i) udskifte eller reparere defekte dele, (ii) sende dele til kunden med henblik på kundens egen udskiftning eller reparation, (iii) eller aftale ny levering uden beregning.
 6. 9.6 Ophævelse. Hvis Virksomheden undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af garanti inden rimelig tid efter, at Virksomheden har givet meddelelse til kunden efter pkt. 9.4, af årsager, som kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist på mindst 60 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved produkter eller tilknyttede ydelser end dem, der udtrykkeligt fremgår af pkt. 9. Årsager som går under force majeure ses ikke som en gyldig grund til ophævelse.
 1. Ansvar
 1. 1. 10.1 Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.
 2. 10.2 Produktansvar. Virksomheden er ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede produkter, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang Virksomheden måtte ifalde produktansvar herudover.
 3. 10.3 Ansvarsbegrænsning. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan Virksomhedens ansvar over for kunden ikke pr. kalenderår samlet overstige 100 % af det salg af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, som Virksomheden netto har faktureret til kunden i det umiddelbart foregående kalenderår. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis Virksomheden har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.
 4. 10.4 Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.
 5. 10.5 Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så̊ længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på̊ force majeure er usædvanlige naturforhold, strejker, svigtende forsyninger, krig, terror, brand, oversvømmelse, svigtende transportmuligheder, hærværk, arbejdsstridigheder eller enhver anden begivenhed, som hindrer eller begrænser Virksomhedens eller Virksomhedens leverandørers muligheder for at levere.
 1. Immaterielle rettigheder
 1. 11.1 Ejendomsret. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter og tilknyttede ydelser, herunder patenter, design, varemærker, ophavsrettigheder, skitser, grafisk arbejde tilhører Virksomheden og må ikke deles med tredjepart.
 2. 11.2 Krænkelse. Hvis leverede produkter eller reservedele krænker tredjeparts immaterielle rettigheder, skal Virksomheden for egen regning: (i) sikre kunden ret til at fortsætte med at bruge de krænkende produkter eller reservedele, (ii) ændre de krænkende produkter, så̊ de ikke længere krænker, (iii) erstatte de krænkende produkter med nogle, der ikke krænker, eller (iv) tilbagekøbe de krænkende produkter eller reservedele til den oprindelige nettokøbspris med fradrag af 50 % pr. år siden leveringen. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af produkters, reservedeles eller tilknyttede ydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder.
 1. Fortrolighed
 1. 12.1 Videregivelse og brug. Kunden må̊ ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.
 2. 12.2 Beskyttelse. Kunden må̊ ikke på̊ utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Virksomhedens fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 12.1. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå̊, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.
 3. 12.3 Varighed. Kundens forpligtelser efter pkt. 12.1-12.2 gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.
 1. Gældende ret og værneting
 1. 13.1 Gældende ret. Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.
 2. 13.2 Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.
 1. Købeloven
 1. 14.1 Dansk lovgivning. Dansk lovgivning, herunder købeloven, er gældende for forhold, som ikke er beskrevet i ovenstående. Eventuelle tvister vedr. ovenstående ordlyd eller i forbindelse med en leverance fra Virksomheden kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.
 1. 15. Cookies & persondata
 1. 15.1 Cookies. Virksomheden bruger såkaldte cookies til at lette proceduren for dig som kunde ved fremtidige køb. Det er en lille fil, der lagres på din computer og husker, hvilke informationer du bruger på Virksomhedens hjemmeside og selv kan sætte dem ind. Ønsker du ikke denne service, kan du i din browser under indstillinger ændre dine indstillinger for cookies og slette eventuelle cookies som ligger på din PC.
 2. 15.2 Persondata. Når du registrerer dig som kunde hos Virksomheden, registreres dit navn, din adresse, dit telefonnummer og/eller mailadresse og eventuelle betalingsoplysninger samt oplysninger om dit varekøb, leveringsadresse, levering og eventuelle reklamationer. Virksomheden opbevarer disse oplysninger i 2 år efter dit køb. Formålet er at sikre, at du får den ønskede vare, og at vi kan hjælpe dig i forbindelse med eventuelle reklamationer eller andre spørgsmål. Vi opbevarer oplysningerne i 2 år af hensyn til din reklamationsret. Personoplysningerne registreret hos Virksomheden opbevares i fem år, af hensyn til lovkrav om bogføring, hvorefter oplysningerne slettes. Alle informationer opbevares på betryggende vis, og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos Virksomheden. Dine oplysninger vil blive opbevaret som persondata efter gældende lovgivning. Du kan altid henvende dig til Virksomheden og bede om at få ændret eller slettet dine oplysninger. Dine oplysninger vil ikke blive anvendt til andre formål og vil ikke blive videregivet til andre.

Vi bruger cookies Læs mere

Cookie-indstillingerne på dette websted er angivet til "Tillad cookies" for at give dig den bedst gennemgang og oplevelse af siderne. Hvis du fortsætter med at bruge webstedet uden at ændre dine cookie indstillinger eller hvis du klikker på "Ok" herunder, så samtykker du til dette.

Luk